موسیقی در شکل دادن و تقویت رفتارهای اجتماعی موثر است. از طریق موسیقی عواملی که موجب استرس و اضطراب و درونگرایی ناخودآگاه کودک می شود شناسایی و بررسی می شود.

موسیقی وسیله ای ضروری برای آموزش مهارت های اجتماعی است. تسکین بوسیله موسیقی به ما کمک می کند حالت های طبیعی از کودکی که قبلا از وقایع و اتفاقات روزمره جدا شده بود، تقویت کند. همچنین می توان رفتارهای بیمار را با مداخدات موزیکی که به محیط های غیر موزیکی تعمیم می یابد تغییر داد زیرا تسکین بوسیله موسیقی، ارتباط کلامی و غیر کلامی را برقرار می کند.

زمانیکه  موسیقی بخصوص موسیقی ریتمیک برای کودکان استفاده می شود، کاهش رفتارهای ثابت و کلیشه ای موثری را شاهد هستیم. ولی باید توجه شود از موزیک های تکراری و یکنواخت استفاده نشود.
از تسکین تا درمان بوسیله ی هنر، مراحل ساده تا پیچیده ای وجود دارد که هنر درمانگر با توجه به شرایط مراجعه کنندگان بکار می برد. این روش ها کمک می کنند مشکلات انطباق با محیط کودک رفع شود و از از یک نوع یکپارچگی درون داده های حسی برخوردار شود.

 

مقالات مشابه: تسکین بوسیله هنر چیست؟