هنر یک روش مناسب است زیرا خوب و بد در آن معنا ندارد. هنر قابل اندازه گیری نیست.
بوسیله ی هنر احساسات و حرف های نگفته بصورت برون ریزی امکان پذیر است که در نهایت به خودشناسی فرد منجر میشود.
انواع هنر تسکین دهنده هستند زیرا یک دکتر آموزش دیده نیستند که بر اساس درس و دانشگاه برچسب بزنند. بلکه هنر یک مادر مهربان است نه یک قاضی قضاوت کننده، پس می توان در مقابل آن آزاد و رها بود و از مهربانی اش لذت برد.
هر متریال در هنر یک زبان دارد و ما با انتخاب آنها بُعدی از وجود خودمان که پنهان کردیم بروز می دهیم و با آن آشتی می کنیم. مادر مهربان هنر به ما کمک می کند دو نیمه ی روشن و تاریک وجودمان را باهم آشتی دهیم و خودمان هم شگفت زده شویم.

 

مقالات مشابه: تسکین بوسیله هنر چیست؟