در ابتدای این مبحث؛ مساله این است که بعد از یک روش تسکین بوسیله هنر چه اتفاقی می افتد

بطور مثال بعد از نقاشی حس رهایی، شناخت، برون ریزی، بروز هیجان و آشنایی با مقاومت های روحی و جسمی رخ می دهد که برای خود شخص هم جالب است. با مشاهده چنین گرفتگی های درونی، امکان رفع مشکلات راحت تر می شود  و رشد شخصیت و خودآگاهی صورت میگیرد
وقتی این مسائل را در مورد خودمان درک کردیم، امکان تعامل و همکاری بیشتری با اطرافیان خواهیم داشت که منیجه اش تاثیر بر مهارت های اجتماعی است.
تسکین بوسیله هنر نقش مهمی در مهارت ها و نقش های فردی و اجتماعی خواهد داشت زیرا یک رهایی کودکانه را به همراه دارد که فرد بزرگسال به دلایل مختلف خانوادگی، محیطی، دینی و... پنهان کرده و حالا امکان بروز بی خطر آن را بدون قصاوت دارد.

 

 

مقالات مشابه: تسکین بوسیله هنر چیست؟