روش های تسکین بوسیله هنر توسط فروید مطرح و توسط یونگ شکل گرفت و شناخته شد زیرا یونگ برای بهبود حال خودش از هنر بهره می برد و همین امر او را در این راه نظریه پرداز کرد.

اما دلایل زیادی وجود دارد که تسکین بوسیله هنر را در دنیا محبوب کرده است:

- هنر با درون و روح ما مرتبط است. در طول عمر ما مشکلات و ناهنجاری ها را سرکوب می کنیم تا به راهمان ادامه دهیم ولی اگر این گرفتگی ها و سرکوب شده ها رها نشوند، مانع خواهند بود. بوسیله هنر ما به خودشناسی خواهیم رسید و مسائل فراموش شده و سرکوب شده درونی را باز می یابیم که به آن برون ریزی می گویند.

- ممکن است با بروز احساسات بصورت کلامی به فردی منفی نگر و غرغرو تبدیل شوید ولی بوسیله هنر شما حتی احساسات منفی نظیر نفرت، خشم، ترس و... را به اثری هنری تبدیل می کنید که قابل قضاوت کردن نیست بلکه لذتبخش هم هست.

- هنر به ما یادآوری میکند چطور بدون صحبت کردن می توانیم مثل یک کودک، احساساتمان را بیان کنیم و نگران نباشیم.

- لذتبخشی هنر کمک می کند فرد حس رهایی از استرس ها، خودشناسی و قدرت را باز یابد.

انجمن هنر درمانی آمریکا معتقد است تسکین بوسیله هنر، یک فعالیت بین رشته ای در زمینه سلامت روان است که مراجعه کنندگان با کمک هنر درمانگر به  خودشناسی، ارتقا مهارت های شخصی و اجتماعی، برونریزی، شناخت و نحوه بروز احساسات، کاهش استرس و افزایش اعتماد به نفس دست پیدا می کنند. در این راه هنر درمانگر از تکنیک های تسکین به وسیله هنر که فعالیت های خلاقانه هنری هستند ولی نیاز به تخصص مراجعه کننده ندارند استفاده میکند.