توو دنیای دود و سیاهی، رنگین کمون باش

دوشنبه ها: ایده ها و تصاویری از دنیای رنگی
 

روزهای دوشنبه با دیدن فایل های یک دقیقه ای در اینستاگرام، ایده های رنگی میگیریم و روز و دنیایمان را تغییر می دهیم.
یک ویدئوی رنگی در اینستاگرام آرتبال قرار خواهد گرفت که حال خوب را برای شروع روزتان به همراه دارد.

https://www.instagram.com/artbaal