فعالیت های آرتبال در خرداد ماه 98

گسترش پیدا کردن فعالیت ها در دو حوزه حضوری و غیر حضوری

  • همکاری با تخفیفان و جاباما جهت معرفی کارگاه ها
  • همکاری با سرای محله آسمانها جهت برگزاری ورکشاپ
  • برگزاری کارگاه آنلاین "کاربرد هنر در زندگی" دوره مقدماتی توسط خانم دکتر زاهد
  • شروع جلسات آنلاین مشاوره خانم دکتر زاهد