فعالیت های آرتبال در تیر ماه 98

شناساندن آرتبال و فعالیت های جدید

  • برگزاری ورکشاپ حضوری "جستجوی هنرمند درون" در پژوهشکده فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس به مدت 2 ساعت توسط خانم شقایق بالندری و خانم دکتر زاهد
  • شرکت در برنامه شب های فناوری فرهنگسرای فناوری اطلاعات
  • برنامه ریزی جهت برگزاری ورکشاپ های مخصوص کارمندان سازمان ها
  • تشکیل تیم طراحی بازی کامپیوتری با تکنیک های تسکین بوسیله هنر
  • برگزاری کارگاه آنلاین "کاربرد هنر در زندگی" توسط خانم دکتر زاهد