همکاران ما

شقایق بالندری: فارغ التحصیل رشته Healing with the Arts و ARt MBA

دکتر الناز زاهد: رواندرمانگر . عضو سازمان روانشناسی انگلستان

دکتر چارسوقی: عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران

زهرا میرزاده: روانشناس

و...